ΑΓΓΛΙΚΑ Letter_size Contrast TextToSpeech
ESPA

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)

Social Media
Δημοσίευση: 12-07-2021 20:21 | Προβολές: 625
image

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε ένα εύρος διαφορετικών δυσκολιών στην πρόκτηση και χρήση δεξιοτήτων που ενέχονται στη διαδικασία της μάθησης.

Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι ΕΜΔ δεν είναι αποτέλεσμα χαμηλής νοητικής ικανότητας, συναισθηματικών ή αισθητηριακών προβλημάτων, εκπαιδευτικών ευκαιριών και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, αλλά έχουν ενδογενή αιτιολογία. Δηλαδή, νευροβιολογικοί παράγοντες φαίνεται πως επηρεάζουν τον τρόπο πρόσληψης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και αξιοποίησης των πληροφοριών.

Ως Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ορίζονται (DSM V, 2013): Διαταραχή της Ανάγνωσης(Δυσλεξία), Διαταραχή των Μαθηματικών (Δυσαριθμησία) Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης (Δυσγραφία). Η Δυσορθογραφία συχνά περιλαμβάνεται στη διαγνωστική κατηγορία της Δυσλεξίας.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά των ΕΜΔ αποτελούν: Δυσκολίες στην επεξεργασία πληροφοριών, στην ανάγνωση ή/και στη γραφή, δυσκολίες στην κατανόηση, σε μαθηματικές δεξιότητες, στη μνήμη, στη διατήρηση της προσοχής, στην ακολουθία οδηγιών, στο συντονισμό, στο χώρο, στο χρόνο, στην επίλυση προβλημάτων και της χρήσης στρατηγικών κ.α.

Οι παραπάνω δυσκολίες έχουν συνακόλουθα επίπτωση σε έργα και καθήκοντα όπως: συγκράτησης πληροφοριών/σύνθετων λεκτικών δεδομένων, διάκρισης/διαφοροποίησης σημαντικών σημείων μαθημάτων, οργάνωσης ιδεών και σύνταξης γραπτών εργασιών, απομνημόνευσης /ανάκλησης ονομάτων/ χρονολογιών, εκμάθησης ξένων γλωσσών, εύρεσης διαφόρων προσεγγίσεων για ένα πρόβλημα, διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης μελέτης κ. α.

Συχνά αναφέρονται δυσκολίες και στις προσαρμοστικές δεξιότητες που αφορούν στην καθημερινή ζωή, αλλά και στην κοινωνική και συναισθηματική λειτουργία: αισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένο κίνητρο και τάση παραίτησης.

Οι ΕΜΔ εντοπίζονται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία και παραμένουν κατά την ενήλικη ζωή. Δεν εκδηλώνονται ωστόσο με τα ίδια χαρακτηριστικά ή με την ίδια ένταση σε κάθε άτομο ή σε κάθε αναπτυξιακή ηλικία. Όμως η έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγησή τους είναι σημαντική, καθώς η εφαρμογή κατάλληλα προσαρμοσμένων διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των μαθησιακών απαιτήσεων, στην επιλογή και την επίτευξη στόχων και εντέλει στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ίδιου του ατόμου.

Η αξιολόγηση- διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών πραγματοποιείται (ν.4547/2018) σε πιστοποιημένα κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ πρώην ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ), καθώς και σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Για τους φοιτητές που παρουσιάζουν ΕΜΔ προβλέπονται ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Η δυνατότητα των ειδικών ρυθμίσεων παρέχεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματός τους τη σχετική γνωμάτευση του αναγνωρισμένου διαγνωστικού φορέα.

Παράλληλα, στη Μονάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργεί ομάδα υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όπου μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες στήριξης.

Δεσύλλα Κασσιανή, Ψυχολόγος Mdsc, Υπηρεσία Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης


Πηγές-Αναφορές
Παντελιάδου, Σ.(2017). Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία-οδηγός για γονείς. Αθήνα: πεδίο
Κοσμόπουλος, Ι.Α. (2019). Πρακτικός Οδηγός Μαθησιακών Δυσκολιών
Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2006). Μαθησιακές Διαταραχές στο Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. Ψυχοπαθολογία παιδιών και Εφήβων-Αναπτυξιακή Προσέγγιση
Πίνακας κειμένου: Κύκλοι σε κύκλο-Vasily Kandisky

ESPA

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Επιστροφή